εξουσιοδοτημένος συνεργάτης SAP

Σχεδιασμός παραγωγής

Διαχείριση αποθήκης και αποθεμάτων - διαχειριστείτε τα αποθέματα χρησιμοποιώντας διάφορα πρότυπα κοστολόγησης, διατηρήστε κεντρικά δεδομένα αντικειμένου και χρησιμοποιήστε πολλές μονάδες μέτρησης και τιμολόγησης.

Διαχείριση ταξινομημένης αποθήκευσης - διαχειριστείτετα αποθέματα σε περισσότερες της μίας αποθήκες διαχωρίζοντας καθένα από αυτά σε πολλές υπο-ζώνες, θέστε κανόνες κατανομής, βελτιστοποιήσε την κίνηση αποθεμάτων και μειώστε τους χρόνους παραλαβής.

Έλεγχος παραλαβής και διάθεσης αγαθών - καταγράψτε παραλαβές και αποστολές αγαθών, ανιχνεύστε τοποθεσίες αποθεμάτων και μεταφορές, ενεργοποιήστε αποστολή, drop-ship και άλλες εντολές και διενεργείστε απογραφή και κυκλικές απογραφές.

Σχεδιασμός παραγωγικών και υλικών αναγκών - δημιουργήστε και διατηρήστε πολυεπίπεδες καταστάσεις υλικών παραγωγής (BOM), εκδώστε και αποστείλτε ιδιοχείρως ή μέσω backflush και διατηρήστε παντού τιμές για BOM.

Αποτελεσματική διαδικασία αναφοράς - δημιουργήστε αναφορές με επίκαιρα δεδομένα και παραθέστε τα σε διάφορους μορφότυπους και πίνακες εργαλείων.

Διαφανής έλεγχος αποθεμάτων και διανομή

Το SAP Business One προσφέρει ακριβή πληροφόρηση σχετικά με εισερχόμενα και εξερχόμενα φορτία, καταγεγραμμένα αποθέματα, και θέση αντικειμένων.Μπορείτε να αποτιμήσετε τα αποθέματα χρησιμοποιώντας κανονική τιμολόγηση, κινητό μέσον όρο, μέθοδο πρώτης εισαγωγής πρώτης εξαγωγής (Π.Ε.Π.Ε) και άλλες μεθόδους, να παρακολουθείτε τα επίπεδα αποθεμάτων και να ανιχνεύετε μεταφορές σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να τρέχετε ενημερώσεις αποθεμάτων και ελέγχους διαθεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο και να διαχειρίζεστε κανονική και ειδική τιμολόγηση. Μπορείτε επίσης να προβαίνετε σε εκπτώσεις όγκου, μετρητών και πελατών και να τρέχετε αναφορές που αποκαλύπτουν τις επιπτώσεις αυτών.